Yiŋ Biŋkɔbri Suurili: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

m
clean up, replaced: lebi → lԑbi (4) using AWB
m (clean up, replaced: lebi → lԑbi (4) using AWB)
*33. (Yaa nyini Annab)! Achiika! Ti (Tinim’ Naawuni) mi ni bɛ ni yεri shεm maa niŋdi a suhusaɣiŋgu. Achiika! Bε pala bε labsirila ʒiri niŋdi a noli ni, Amaa! Zualindiriba zaɣisirila Naawuni aayanima.
*34. Yaha! Achiika! Bɛ daa labsi tuumba ban kana pɔi ni nyini maa ʒirinima, ka bɛ niŋ suɣuloni bɛ ni labsi ba ʒirinim’ maa. Yaha! Ka bɛ niŋ ba bɛrim hali ka Ti (Tinim’ Naawuni) sɔŋsim ti kaba na. So mi kani n-yɛn tooi taɣi Naawuni yεltɔɣa (alikauli). Achiika! (Yaa nyini Annabi)! Tuun’ shεba ban daa gari maa lahibaya nyɛla din ka a na.
*35. (Yaa nyini Annabi)! Di yi nyɛla bɛ (chεfurinim’ maa) ni lebilԑbi biri a maa galsi mi n-ti a, tɔ! Ayi baŋ ni a ni tooi nya voli tiŋgbani yaaŋa zuɣu, bee dariga din yɛn zaŋ a n-duhi zuɣusaa, domin a ti ka ba na ni aaya shɛli, (nyin niŋma). Yaha! Naawuni yi di bɔra, tɔ! O naan laɣim ba n-tam dolsigu zuɣu. Dinzuɣu, (Yaa nyini Annabi)! Di pahi ninvuɣu shεba ban ʒi puuni.
*36. Achiika! Ninvuɣu shεba ban gbilsiri tibli n-nyɛ ban saɣiri (Naawuni) bolgu. Kpiimba (chɛfurinim’) maa mi, Naawuni yɛn ti neei ba mi. Din nyaaŋa, Osanikabɛ yɛn ti labsi ba na (Zaadali).
*37. Ka bɛ (Makka chεfurinim’ maa) yεli: “Bozuɣuka bɛ bi siɣisi o alaama shεli na o Duuma (Naawuni) sani na? (Yaa nyini Annabi)! Yεlima: “Achiika! Naawuni nyɛla Ŋun yɛn tooi siɣisi alaama shεli na. Amaa! Bɛ pam bi mi.
*77. Saha shεli o (Annabi Ibrahima) ni ti nya goli ka o puhi, ŋun yεli: “Ŋɔ maa nnyɛ n Duuma,” saha shɛli o (goli maa) ni ti lu, ka o yɛli: “Achiika! N Duuma (Naawuni) yi bi dolsi ma, achiika! N-ni pahi ninvuɣu shεba banbɔrgi puuni.”
*78. Yaha! Saha shɛli o ni ti nya wuntaŋ’ka di puhi, kaoyεli: “Tɔ! N duuma titali m-bɔŋɔ, saha shεli o (wuntaŋ’ maa) ni ti lu, ŋun yεli: “Yaa yinim’ n niriba! Achiika! Mani nuu ka yi ni jεmdi shɛli m­pahi Naawuni zuɣu maa ni.”
*79. “Achiika! Mani zaŋla n nina kpa (Duuma so) Ŋun nam sagbana mini tiŋgbani, ka nyɛla Ŋun lebilԑbi biri adiini kam din nyɛʒiri.Yaha! N­ka ninvuɣu shɛba ban jεmdi shɛli m-pahi Naawuni zuɣu maa ni.”
*80. Ka o (Annabi Ibrahima) niriba ŋmɛ o namgbankpeeni, ka o yεli: “Di nibɔŋɔ, yi ŋmεri mala namgbankpeeni nzaŋ kpa Naawuni polo? Ka di nyɛla O (Naawuni) dolsi ma mi. Yaha! Mani bi zɔri yi ni laɣim Naawuni ni shɛli jεmdi maa, (shεli mi ku tooi nya ma), naɣila n Duuma (Naawuni) yi saɣi, n Duuma gilila binshɛɣu kam ni baŋsim. Di nibɔŋɔ, yi ku teei Naawuni yɛla?
*81. Yaha! Bozuɣu ka n-yɛn zo yi ni bo shɛli m-pahi Naawuni zuɣu jεmda, ka yinim’ bi zɔri dabiεm kadama yi laɣim Naawuni ni shɛli jεmda? Ka di mi nyɛla Naawuni bi siɣisi daliri shεli na di zuɣu. Di ni bɔŋɔ,yεɣa ayi maa puuni dini nleei tu ni di mali suhudoo, yi yi shiri nyɛla ninvuɣu shεba ban mi?
*155. Yaha! Ŋɔ maa (Alkur’aani) nyɛla litaafi shεli Ti (Tinim’ Naawuni) ni siɣisina ka di nyɛ din mali alibarika. Dinzuɣu doli ya li, ka zon ya Naawuni, achiika! Yi nyɛla bɛ ni yɛn zo shɛba nambɔɣu.
*156. Domin yi (Larbunim’) ti di yεli: “Achiika! Bɛ siɣisila litaafi na n-ti ti niriba ayi (Yahuudu mini Nashaaranima) ban daa kana poi ni tinima. Dinzuɣu, ti daa ʒi din be bɛ litaafinim’ maa puuni.
*157. Bee ka yi (Maka chεfurinim’) ti yεli: “Bɛyi di daa siɣisi litaafi shεli n-ti ti na, ti naan dolsi gari ba (Yahuudu mini Nashaaranima). Achiika! Kahigibu kan ya na yi Duuma (Naawuni) sani, n-ti pahi dolsigu mini nambɔzɔbo, ka ŋuni nleei nyɛ zualindira n-ti paai ninvuɣu so ŋun labsi Naawuni aayanim ʒiri, ka lebilԑbi biri li. Ti (Tinim’ Naawuni) nyɛlaban yɛn yo ninvuɣu shεba ban lebri biriti Ti aayanim’ samli ni azaaba biεɣu, domin bɛ ni daa lebri biriti maa zuɣu.
*158. (Yaa nyini Annabi)! Di ni bɔŋɔ,bɛ (chεfurinim’ maa) malila bɛ ni guhiri shɛli m-pahila Malaaikanim’ ti kaba na, bee ka a Duuma (Naawuni) ti kaba na, bee ka a Duuma aayanim’ puuni shɛli kaba na, dabsi’ shεli a Duuma (Naawuni) aayanim’ puuni shɛli ni yɛn ti kana, nyεvuli shεli din pun bi ti (Naawuni) yεlimaŋli (Dunia ŋɔ) iimaansili ti bi yɛn niŋ li anfaani, bee ka di tum alheeri tuun shεli di imaansili maa puuni. (Yaa nyini Annabi)! Yεlima: “Ʒinimi ya guhima, achiika! Ti gba nyɛla ban ʒiya guhira.”
*159. (Yaa nyini Annabi)! Achiika! Ninvuɣu shεba ban woli woli bɛ daadiini ka leei koŋkoba maa, a ka bɛ puuni, achiika! Bɛ yɛla be Naawuni sani, ka O yɛn ti ti ba lahabali ni bɛ ni daa tumdi tuun shɛŋa.
*160. Ŋun ti kana (Zaadali) ni tuunviεlli zaɣ’ gaŋ,tɔ! O mali di tatabo (Laara) pia, ŋun mi ti kana ni tuumbiɛɣu zaɣ’ gaŋ,tɔ! Bɛ ku yo o sam shɛli naɣila di ŋmali, bɛ mi ti bi yɛn di ba zualinsi.
*161. (Yaa nyini Annabi)! Yεlima: “Achiika ! N Duuma (Naawuni) dolsi ma mi n-zaŋ chaŋ sochibga (Muslinsi daadiini), dina n-nyɛ adiini shεli din tuhi, ka nyɛla Annabi Ibrahima daadiini, O (Annabi Ibrahima) daa nyɛla ŋun lebilԑbi biri adiini kam din pa yεlimaŋli. Yaha! O daa bi jεmdi shɛli m-pahi Naawuni zuɣu.
*162. Yεlima: “Achiika! N jiŋli mini njɛma, n-ti pahi n Dunia biεhigu mini n kpibu nyɛla Naawuni so Ŋun nyɛ binnamda Duuma dini.
*163. O ka nyintaa (O nam puuni), lala ka bɛ (N Duuma) puhi ma. Yaha! Mani nnyɛ ban zaŋ bɛ maŋ’ zaasa n-ti Naawuni (Muslinnim’) pilgu.
 
{{Alikuraan}}
 
[[Pubu:Alikuraan]]
1,751

edits