Bachikɔba

E-ClassSymbol e class.svg

bachikɔba
AlphabetsScriptsWorld.png
Subclass ofwriting system, set, segmental writing system Mali niŋ
Pahi laalphabetic writing system Mali niŋ
Used byalphabetic writing system, alphabetical order Mali niŋ
History of topichistory of the alphabet Mali niŋ


Bachikɔba nyɛla bachi bɛlima ŋan laɣim di taba n namdi bachinima, yɛltɔɣ' ŋmaa bee yɛltɔɣa muni.

Di BalibuEdit

Dagbani malila bachikɔba buyi; kɔnsɔnatinima mini vaawulinima.

KɔnsɔnatinimaEdit

Kɔnsɔnatinima nyɛla bachikɔb' shɛŋa din bolibu puuni nangban' puuni yaɣa tumdi tuma. Dagbani malila kɔnsɔnatinima pishi ni ayɔpɔin. Lala pishi ni ayɔpɔin ŋɔ gba nyɛla din pu buyi; kɔnsɔnatinima gansi mini kɔnsɔnati jɛba. Zaɣ' gansi ŋɔ nyɛla pishi ni ayɔbu ka zaɣ' jɛba ŋɔ mi nyɛ dibaayɔbu.

Kɔnsonatinima shɛhiraEdit

Kɔnsonatinima shɛhira

b ch d f g gb ŋ

ŋm h ɣ j k l m n

ny p kp t s r sh v

w y z ʒ

Kɔnsonati Gansi

b d f ŋ ɣ g h j k l m n p r s t v w y z ʒ

Kɔnsonati Jɛba

gb ch sh ŋm kp ny

VaawulinimaEdit

Vaawulinima[1][2] nyɛla bachikɔb' shɛŋa din pahiri kɔnsonantinima zuɣu ka di namdi bachinima. Vaawuli bolibu puuni pɔhim yirimina di yubu. Dagbani malila Vaawulinima[3] anii m-mali tumdi tuma sabbu puuni. Shɛhira m-bɔŋɔ

a, e, ɛ, i, o, ɔ, u, +

KundivihiraEdit

  1. vowel (en).
  2. Error on call to Şablon:cite web: Parameters url and title must be specified.
  3. Vowels | What Are Vowels?.