Dagbanli

Gaana tiŋ' zilinli

Dagbanli nyɛla yeltɔɣ' din toɣsiri Ghana tingbanni. Dagbamba kalinli yuuni 2000 ʒila 830,000. Dagbanli yamya pam Ghana tudu polo ka tinzun nim' pam toɣsirili bi ziliehini. Ghana fukumsi zalila Dagbanli bohimbu talahi nti shukuru bihi ban ʒi Dagbɔŋ pulini bei tudu wulimpuhili pɔlo. Dagbanli yamya pam Ghana tudu polo ka tinzun nim' pam tɔɣisiri li bɛ ʒileli ni. Ghana fukumsi zalila Dagbanli bɔhimbu talahi nti shikuru bihi ban ʒi Dagbɔŋ puli ni bee tudu wulimpuhili polo.[1]

Kundivihira mali niŋ