Yɛlitɔɣitaɣimalisi: Azali

yɛlitɔɣa baŋsim

E-Class

Yɛlitɔɣitaɣimalisi din jɛndi kum
literary genre
Yaɣ shelipoem, last words Mali niŋ
Zuliya wuhibu辞世, 사세구, 절명시, 임종게 Mali niŋ


Biɛɣu yi kuli neera

Ka yuŋ zibira

Dabisili kanna

Ka a ni neei biɛɣu

Ka ku zib' yuŋ

Bee ka a nya yuŋ

Ka ku kaai biɛɣu

A daazali dali m-bala

Dabisi' shɛli vuhirigu kam ni yɛn paai

Azali!

Solɔɣu, din kuni Zaayili

Di ka lɔɣibu

Shɛb' din dolila gamo

Ka shɛb' mi din doli doro

Shɛb' mi ban azali bi doli shɛli

Amaa zaa ni kuli

Yu' taɣira

Adambi' n-yi nya o azali

Ka yɛlli kam din shihi o yuli taɣi

Bɛ ni boli o kum

Ka o bihi lee kpibisi

Ka boli o paɣaba pakɔya

Ka o buni la lee fali

O yili la mi din lɛbi dabɔɣu

Hmmm

Tahima ŋmaara

Nabiyɔŋ Shero ni shee o paai o ba yili

Bisa Ablai ni o ni karim hali ti lee Pɔrifɛɛsa

Daajuɣu ni o ni bo buni pali duu

Zanjinbil' ni shee o zali paɣaba kɔbiga, bihi tuha

Busaɣari mi ni o ni zaŋ o viɛlim ŋɔ di o maŋa

poi ka naan ʒini dooyili

Ashee alaafee n-yi yɔhim lɛhiya piɛɣu

Ka o gbir' o lan' bihi

Tahima waɣila la yaɣiya

Ka saha mi vu n-kɔɣili

Azali!

Chandi la ka biɛhiŋ

Di dali maa n-lee be bumbɔn' ni

Zuŋɔ, biɛɣuni, bondali?

Naa maa ko n-ni baŋ li

Amaa zaa ni kuli

Naawuni che ka ti chɛndi ti viɛla

©Musah Fuseini, 2019.

Kundivihira Edit