E-ClassSymbol e class.svg

Ma
US Navy 071129-M-3095K-023 Mother and son patiently wait in line to receive medical aid in the wake of Tropical Cyclone Sidr that smashed into the southern coast of Bangladesh Nov. 15.jpg
kinship
Subclass offemale human, parent Mali niŋ
Part of the seriesAhnentafel Mali niŋ
Di mali nahingbaŋ...Paɣa Mali niŋ
Opposite ofbia, ba Mali niŋ
Facet ofmotherhood Mali niŋ
Kinship equivalent in SPARQL at Wikidata?person wdt:P25 ?relative Mali niŋ


Mother image

Ma nyɛla paɣa ŋun dɔɣi bia[1].

Hachinima din biɛ Ma zuɣu[2]Edit

Hachinima din be Ma zuɣu shɛŋa n-nyɛ;

Dundɔŋ gulibu : Ma n-nyɛ ninvuɣ' so ŋun su dundɔŋ tuma pam. Ŋuni kooni saɣiri ka duɣira.

  1. Bia yolibu: Ma n-nyɛ ŋun yuuni o bihi biɛri' suŋ zuɣu n gari sokam.
  2. Yidaan Paɣitali: Ma n-nyɛ ŋun duɣiri bindirigu dundɔŋ puuni ka Ba mini bihi zaa dira.
  3. Ma n-nyɛ ninvuɣ' so ŋun kpaŋsiri jilima o bihi ni dama ŋuni ka bi tabi n-gari bɛ Ba

KundivihiraEdit