Nolini Baŋsim: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

Added content
(Added new information)
(Added content)
 
Di Ni Yiri Shɛli Na: Tuuli dini n-nyɛ kadama, Noli ni baŋsim yirila ti noya ni na. Dinbɔŋɔ wuhi ti mi ni kadama noli ni baŋsim pam pala din be kundinima ni. Hali yɛltɔɣ'taɣimalisi yi sabi doya di gban di na kuli nyɛla noli ni baŋsim, dama ti yi ti yɛri ŋa ti kukoya mini alaama shɛŋa ti ni niŋda n-chɛ ka ti baŋdi di gbunni viɛnyɛla.
 
'''Sulinsi:''' noli ni baŋsim ŋmahinmgbaŋ din pahi ayi n-nyɛ sulinsi bee ŋun nam li.
111

edits