Churi: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

Added content
Make corrections
Added content
Kuligu 12:
# Kpini Chuɣu nyɛ chuɣu anabi Mahama mini o suhibe nim ni daa chani mɔɣuni ka konyuri ti wum ba pam. Di saha n-nyɛ bɛ ʒini tii gbini, a-shee kpaŋ tam tia maa zuɣu. Bɛ ʒimi ka kpaŋ ti gbaɣiri omaŋ ka kom lu bɛ zuɣu naa. Dinnyɛ anabi bɔh o ni o wuhi ba kom shee. Kpaŋ daa bɛ garig o ka yiɣi. Ka bɛ lan gbai chandi nti tuhi dee soli, ka anabi bɔh o gba kom ni shɛli. Ka dee ŋun daa zaŋ ba ti wuhi kom shee. Bɛ ni daa nyu kom maa n-naai, ka anabi yɛli ni kpaŋ ni kpaŋ ni zaɣisi ba kom tibu pa zuɣu, lala dabisili maa naba dali kam yuuni puuni bɛ ni bo daliri n-fiɛbi kpaŋ mini o zuliya ka zaŋ ba n-di bim.
 
=== KundivihiraChuri Puhubu Daanfaani ===
 
# Di che ka ti tuɣiri dɔɣim ni simli
 
== Kundivihira ==