Churi: Waligimsim din be labiteei balibu ni.

Bachi ka n maliniŋ ni di ŋmebu
Punctuations and corrections
Tags: Nin'nyabu mali niŋ Nucheeni baŋ zuɣu mali niŋ Nuchebaŋ web malniŋ
Bachi ka n maliniŋ ni di ŋmebu
Tags: Nin'nyabu mali niŋ Nucheeni baŋ zuɣu mali niŋ Nuchebaŋ web malniŋ
Kuligu 12:
 
Di kahigibu n-boŋɔ
# Kpini Chuɣu nyɛnyɛla chuɣu shelishɛli Anabi Mahammadu mini o sohabenima ni daa chani mɔɣuni ka konyuri ti wum ba pam. Di saha n-nyɛ bɛ ʒini tii gbunni, a-shee kpaŋ tam tia maa zuɣu. Bɛ ʒimi ka kpaŋ ti gbaɣiri omaŋo maŋa, ka kom lu bɛ zuɣu na. Din nyɛ anabi bɔhi o, ni o wuhi ba kom shee. Kpaŋ daa bɛ garigi o ka yiɣi. Ka bɛ lahi gbaai chandi nti tuhi dee soli, ka anabi bɔhi o gba kom ni be shɛli. Ka dee ŋun daa zaŋ ba ti wuhi kom shee. Bɛ ni daa nyu kom maa n-naai, ka anabi yɛli, kpaŋ ni zaɣisi ba kom tibu la zuɣu, lala dabisili maa naba dali kam yuuni puuni bɛ ni bo daliri n-fiɛbi kpaŋ mini o zuliya ka zaŋ ba n-di bim. dabisili maa mi daa lula kpini goli biɛɣu pishi ni ayopɔi dali. kpini chuɣu ni pili shɛm m-bala.
 
=== Churi puhibu Daanfaani ===
 
# Di che ka ti tuɣiri dɔɣim ni simli.
#Di wuhiri ti ti yaanima kaya ni taɣada.
#Di chekache ka ti diri bindiri suma din nyɛ zaɣi parisi.
#Di kpaŋsiri daabilim ka lahi che ka saanba kpɛri ti tinsi ni.
 
== Kundivihira ==